Korisničko uputstvo za kompanije

Podeli sa prijateljima:

 o Preduzeća koja se registruju kao korisnici na ovom portalu dobijaju mogućnost da potpuno besplatno koriste sve raspoložive servise i alate:

 

Ø Oglašavanje otvorenih mesta za realizaciju stručnih studentskih praksi

Ø Pregled baze kandidata koji su se prijavili za otvoreno mesto za praksu

Ø Selekciju i komunikaciju sa svim kandidatima za otvoreno mesto za praksu putem portala

Ø Postavljanje promotivnog banera preduzeća koji će biti vidljiv na naslovnoj strani portala

 

o Registrovanje preduzeća na portalu je relativno jednostavno. Sastoji se iz više koraka koji ne moraju biti istovremeno odrađeni već se mogu sukcesivno dodavati i ažurirati

 

1. Kreiranje korisničkog profila preduzeća

 

Ovo je osnovni korak koji predstavlja preduslov za korišćenje svih daljih servisa web portala

studentskapraksa.com. U ovom koraku se registruje preduzeće u formi pravnog lica i generiše se korisničko ime i lozinka.

 

Izgubljeno/zaboravljeno korisničko ime i/ili lozinka se može povratiti tako što će na upućen zahtev biti poslat mail sa podacima na e-mail adresu za kontakt definisanu u korisničkom profilu. PIB broj služi kao jedinstvena identifikacija preduzeća i ne koristi se u druge svrhe.

 

Kreiranje korisničkog profila preduzeća vrši se popunjavanjem podataka iz tabele u delu portala https://studentskapraksa.com/preduzeca/register/.

 

Kontakt podaci koji se navode prilikom registracije korisničkog profila preduzeća (telefon, e-mail) se, u principu, ne odnose na konkretne osobe koje imaju funkciju supervizora prakse, već predstavljaju osnovne informacije vezane za preduzeće kao celinu.

 

Posle standardnih koraka potvrde registracije preduzeće dobija mogućnost da pristupi svom korisničkom nalogu i da koristi sve sadržaje portala.

 

2. Dodavanje poslovnih jedinica

 

Drugi korak, posle formiranja korisničkog naloga preduzeća, predstavlja dodavanje poslovnih jedinica preduzeća. Obzirom na značajne razlike u načinu organizovanja i teritorijalnog rasporeda preduzeća i kompanija u Srbiji, termin „poslovna jedinica“ koristi se da univerzalno označi bilo koji oblik organizacije jedne poslovne celine preduzeća na jednoj matičnoj lokaciji koja treba da bude organizator i korisnik studentske prakse.

 

- Svako preduzeće ima najmanje jednu poslovnu jedinicu i kod malih i srednjih preduzeća ona se po pravilu nalazi na istoj lokaciji kao i samo sedište preduzeća. U ovom slučaju se čekira opcija da postoji jedna poslovna jedinica i da se nalazi na lokaciji sedišta preduzeća i odgovarajući podaci će biti iskopirani.

- Za preduzeća i kompanije koje imaju više različitih poslovnih jedinica na istoj adresi poželjno je da se one odvojeno unesu samo u slučaju ako se očekuje da će individualno organizovati stručne studentske prakse. Ukoliko se prakse organizuju centralizovano za više poslovnih jedinica na istoj adresi nije potrebno da se one posebno unose.

- Za preduzeća i kompanije koje imaju više različitih poslovnih jedinica na različitim adresama a posebno u različitim gradovima potrebno je da se one odvojeno unesu jer će svakako zasebno organizovati i oglašavati prakse.

 

Cilj uvođenja poslovnih jedinica kao zasebnog subjekta koji oglašava i organizuje stručnu studentsku praksu jeste u tome da se olakša i učini efikasnijom pretraga koju će vršiti studenti u cilju pronalaženje željene prakse na odgovarajućoj lokaciji. Prilikom pronalaženja optimalnog rešenja geografska lokacija poslovne jedinice koja organizuje stručnu studentsku praksu ima veliki značaj.

 

U cilju olakšavanja pretrage uvodi se i podatak o regionu pri čemu se iz padajućeg menija bira grad – sedište regiona, koji je najbliži lokaciji poslovne jedinice.

 

Broj poslovnih jedinica koje preduzeće može dodavati je praktično neograničen. Svaka nova poslovna jedinica koja se dodaje ima oznaku sa rastućim rednim brojem. Uneti podaci o poslovnoj jedinici se mogu menjati ukoliko je potrebno.

 

3. Dodavanje otvorenih mesta za studentske prakse

 

Ovaj korak predstavlja aktivnost koja će se u kontinuitetu realizovati u cilju postizanja optimalne ažurnosti i aktuelnosti podataka o otvorenim mestima za realizaciju stručnih studentskih praksi.

 

Dodavanje – oglašavanje otvorenih mesta vrši se jednostavnim izborom opcija iz prethodno unetih podataka koji se odnose na poslovnu jedinicu koja organizuje praksu, odnosno tematske oblasti iz baze koju su formirali univerziteti i fakulteti.

 

Kao posebni dodatni podaci za svaku praksu unose se detalji o supervizoru prakse u preduzeću odnosno poslovnoj jedinici (Ime i prezime i kontakt e-mail, odnosno telefon).

 

Takođe je moguće da se u polju „Napomene“ unesu dodatne informacije koje mogu biti od značaja studentima koji pretražuju i biraju prakse (posebni zahtevi i potrebe, specifičnosti konkretnog zadatka i teme prakse,...).

 

Prilikom oglašavanja otvorenih mesta za studentske prakse, preduzeće treba da markira ili da ostavi neoznačene opcije koje se odnose na:

- izjavu da će snositi troškove prevoza studenta u lokalu

- izjavu da će obezbediti topli obrok za studente koji u preduzeću provode puno radno vreme

 

Takođe je potrebno definisati i sledeće podatke

- dužinu trajanja prakse (minimum 30 dana)

- procenat vremena koje će student provoditi u samom preduzeću, od 20% do 100% od punog radnog vremena, pri čemu se podrazumeva da ostatak vremena student odrađuje postavljene zadatke na fakultetu ili kod kuće

- datum do koga je otvoren poziv za konkretnu studentsku praksu

 

Obaveštenje o svim prijavama studenata za konkretnu praksu stižu na e-mail supervizora prakse koji vrši selekciju i izbor kandidata.

 

Posle sprovedenog izbora supervizor kontaktira putem portala izabranog studenta porukom koja mu stiže na mejl u cilju definisanja detalja i otpočinjanja realizacije prakse.

 

Posle isteka roka za prijavu (bez obzira da li je bilo prijavljenih kandidata ili ne) oglas za otvoreno mesto za studentsku praksu se premešta u arhivu.

 

Preduzeće može pristupiti arhivi i ponovo aktuelizovati ili ponoviti određeni oglas tako što će uneti eventualne izmene potrebnih podataka i rok za prijavu ponovo postavi na željeni datum. Na taj način oglas za praksu se automatski ponovo premešta u grupu otvorenih i aktuelnih.

 

4. Postavljanje promotivnog materijala preduzeća na web portal

 

U cilju promocije preduzeća koje imaju aktivan i pozitivan odnos prema organizaciji stručnih studentskih praksi, web portal studentskapraksa.com omogućava preduzećima koja se registruju kao korisnici i koji koriste servise portala za oglašavanje otvorenih mesta za stručne prakse da postave određeni promotivni materijal na odgovarajućim stranicama.

 

Prvi oblik promocije predstavlja isticanje naziva preduzeća, adrese, mesta i linka za web prezentaciju na stranici portala “Kompanije” - koji se obezbeđuje prihvatanjem registracije - verifikacijom kompanija koje obavljaju univerziteti. Ove info strane služe studentima da se brzo i efikasno informišu o preduzeću koje oglašava slobodna mesta za praksu.

 

Dodatni oblik promocije predstavlja reklamni baner veličine 150x100 piksela koji je dostupan aktivnim kompanijama na portalu. Frekvencija pojavljivanja određenog banera je proporcionalna broju otvorenih mesta za praksu koje oglašava konkretno preduzeće u toku jedne kalendarske godine.  

 

Treći oblik promocije preduzeća predstavljaju članci sa informacijama - Aktuelne Vesti. Na ovim stranicama će se postavljati odabrani izveštaji i isečci o realizovanim praksama u kojima je evidentan kreativan i angažovan pristup preduzeća i studenta koji je rezultirao u iznad prosečnim ishodima studentske prakse.

 

Izabrani izveštaji sa studentskih praksi biće štampani i u godišnjem specijalnom izdanju u okviru koga će takođe biti postavljene reklame preduzeća koja su omogućila realizaciju ovih praksi što predstavlja četvrti oblik promocije.

Pretraga prakse

Ključna reč
Oblast
Grad
/prijava/zona_za_studente/

Prijavi se na newsletter

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/